fbpx

Kontrakt – kjøp av tjenester

 

 

 

mellom 

 

 

JK Renholdsservice AS

 

 

og

 

 

xxxxx

 

 

om 

 

 

kjøp av tjenester

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt om kjøp av tjenester

 

 

er inngått mellom:

 

_____________________________________________ (heretter kalt Leverandør)

og

 

_______________JK Renholdsservice AS________________ (heretter kalt Oppdragsgiver)

 

Sted og dato:

 

________Horten, ______________________

 

 

 JK Renholdsservice AS                              (Leverandørens navn)

   

   

____________________________ ______________________________                   Oppdragsgivers underskrift                     Leverandørens underskrift

 

 

Kontrakten undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

 

Henvendelser

 

Alle henvendelser vedrørende denne kontrakten rettes til:

 

Hos Oppdragsgiver:

Hos Leverandør:

Navn: Daniel Lysak

Navn

Telefon: 92262913

Telefon

E-post: Kontakt@jkrenhold.no

E-post

 

 

 

1.            ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1         Definisjoner

Avtaledokument er det dokumentet som er undertegnet av Partene og som bekrefter inngåelsen av Kontrakten. 

Oppdragsgiver er JK Renholdsservice AS. 

Leverandør <x.

Kontrakten betyr Avtaledokument, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester, samt eventuelle vedlegg, tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt. 

Tjenesten er betegnelsen på de tjenester som skal ytes etter Kontrakten.

Bestilling er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende Kontrakt. 

Part er Leverandør etter Kontrakten.

Kunde er personen Tjenesten utføres hos.

1.2         Motstrid     

Ved motstrid i dokumenter, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge:

  • Avtaledokumentet
  • Generelle vilkår for kjøp av tjenester
  • Øvrige vedlegg og bilag

1.3         Generelt

Disse generelle vilkår gjelder for Tjenesten «Hjemmerengjøring» der <x, inkludert de enkelte avdelinger og selskaper, er Leverandør.

Leverandør som under JK Renholdsservice AS avtevilkår bilag 1 kallt ” 

Leverandør har ved inngåelsen av Kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for Partene med mindre Oppdragsgiver skriftlig har godtatt disse.

Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller fakturaer, aksepteres ikke, i den grad de strider mot disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester.

1.4         Partenes kontaktpersoner

Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av Parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten.  

1.5        Kommunikasjon

Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten unødig opphold.  

2.            LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER

Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål.

Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på Oppdragsgivers anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.

Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. 

Oppdragsgiver skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med Oppdragsgiver.

Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av Oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør.

Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten.

Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal Oppdragsgiver så raskt som mulig skriftlig varsle Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette. 

3.            BESTILLING

Bestilling sendes til Leverandør via mail. Kun bestilling der tid, adresse, tjenesteomfang, og navn tydelig fremkommer, er gyldig.

4.            KANSELLERING AV BESTILLING

Frem til skriftlig ordrebekreftelse er kommet frem til Oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver uten varsel og særskilt grunn kansellere bestilling uten at dette får konsekvenser for ham. 

5.            AVBESTILLING

Oppdragsgiver kan med skriftlig varsel til Leverandør avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning.

Leverandør kan med skriftlig varsel til Oppdragsgiver avbestille Bestillingen fra Kunden [4] dager før Tjenestetidspunktet.

6.            KVALITETSSIKRING 

Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for Oppdragsgiver.

Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold.   

Oppdragsgiver plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante systemer som er aktuelle for utførelse av Tjenesten.

7.            HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt Oppdragsgivers særlige HMS krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om Oppdragsgivers til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves. 

8.            ENDRINGER

Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Oppdragsgiver kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen. 

Har Leverandør forslag til endringer, skal Oppdragsgiver varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør. 

Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn.

Endringer skal være godkjent av Oppdragsgiver ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandør uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Kontrakten ennå ikke er avklart.

9.            UTSETTELSE 

Oppdragsgiver kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Etter slikt varsel skal Leverandør uten ugrunnet opphold meddele Oppdragsgiver hvilke virkninger utsettelsen kan få for utførelsen av Tjenesten. Leverandør skal gjenoppta Tjenesten straks Oppdragsgiver varsler om dette. 

10.          LEVERANDØRS PERSONELL

Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger og sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Oppdragsgiver har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger. 

10.1  Arbeidstillatelse

Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser. 

10.2  Arbeidstid

Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes.

10.3  Timelister

Når Tjenesten, eller deler av Tjenesten, kompenseres etter faktisk medgått tid, skal Leverandørens personell daglig fylle ut timelister. Dersom timelisten signeres av representant for Oppdragsgiver, er signaturen kun en bekreftelse av arbeidet tid i forbindelse med Kontrakten, og innebærer ikke en godkjenning av kostnad.

11.          KRAV TIL UTSTYR OG MATERIELL

Leverandør er ansvarlig for at eget personell til enhver tid innehar og bruker påkrevet personlig verne- og sikkerhetsutstyr, samt utstyr som forebygger utilsiktede utslipp til luft, jord og vann. 

Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Tjenesten.

Hjemmerengjøring utføres med Kundens utstyr og materiell.

12.          PRISER

Kontraktsprisene er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørs kostnader ved utførelsen av Tjenesten. 

Samlet pris- og betalingsbestemmelser

Leverandørens timepris XXXXXXXX faktureres til Oppdragsgiver etter behov.

Prisregulering

Prisene i denne kontrakten kan reguleres en gang årlig.

Dersom en av partene ønsker prisregulering skal dette gjøres med 30 dagers skriftlig varsel,

og senest innen utgangen av november hvert år.

Oppgitte priser kan reguleres årlig med grunnlag i SSB sin konsumprisindeks. Første

regulering etter ett år.

Dersom ikke annet er sagt, gjelder samme prisregulering for alle tjenester som er underlagt

Kontrakten.

Dersom ikke annet fremgår av Kontrakten er prisene faste.

I den grad Tjenesten er priset pr. time, skal Oppdragsgiver ikke betale overtid eller kompensasjon for kvelds-, natt- eller hellidagsarbeid uten at dette er særskilt pålagt. 

13.          REISEKOSTNADER

Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter. 

 

14.          BETALINGSBETINGELSER

Leverandøren fakturerer timepris

15.          FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. 

16.          RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Oppdragsgiver skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver som følge av Leverandørens manglende oppfyllelse av lover, forskrifter eller avtaler. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å motregne slike kostnader sammen med et administrasjonsgebyr, mot beløp Leverandøren måtte ha tilgode hos Oppdragsgiver.

17.          KONTRAKTSBRUDD

17.1       Forsinkelse

Det foreligger forsinkelse dersom Leverandør ikke utfører Tjenesten til avtalt tid, eller Tjenesten kvalitativt eller kvantitativt ikke er i henhold til Kontrakten, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos Oppdragsgiver.

17.2       Virkninger av forsinkelse

Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Leverandør uten ugrunnet opphold gi Oppdragsgiver skriftlig melding om dette. Meldingen skal oppgi årsaken til forsinkelsen, samt når Tjenesten vil bli utført.  

Får Oppdragsgiver ikke slik melding innen rimelig tid etter at Leverandør fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Oppdragsgiver kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde kommet frem i tide.

17.3       Mangler

Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved utførelse av Tjenesten.

Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn

[48] timer etter at Tjenesten er utført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende

reklamasjonsfrist fra det tidspunktet utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt kontraktsoppfyllelse.

17.4       Virkninger av mangler

Dersom Kunden reklamerer skal Leverandør starte utbedring av mangelen omgående. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Oppdragsgiver.

Dersom Leverandør ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Oppdragsgiver berettiget til selv, eller ved andre, å foreta utbedring for Leverandørs regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for Oppdragsgiver å avvente Leverandørs utbedring. I slike tilfeller skal Leverandør underrettes skriftlig før utbedring iverksettes. 

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leverandør eller noen han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

Oppdragsgiver kan heve Kontrakten dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan Oppdragsgiver motsette seg Leverandørs tilbud om utbedring. 

17.5       Erstatning

Oppdragsgivers rett til erstatning er uavhengig av øvrige krav Oppdragsgiver måtte gjøre gjeldende som følge av kontraktsbruddet, eller om slike krav kan gjøres gjeldende.   

17.6       Vesentlig kontraktsbrudd

Leverandørs konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger, gjentatte brudd på instrukser eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse eller andre forhold som bryter med tillitsforholdet til Oppdragsgiver, eller forsinkelse eller mangler som medfører at Oppdragsgivers formål med Kontrakten ikke oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. Opplisting i nærværende punkt er ikke å anse som uttømmende i forhold til vurderingen av hva som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. 

18.          FORCE MAJEURE

Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av. 

 

Side

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Leverandør har gitt i oppdrag helt eller delvis å utføre Tjenesten, er Leverandør fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville vært fritatt etter forrige punkt. Det samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Leverandør har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. 

Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn [60] dager har partene rett til å heve Kontrakten ved å melde dette skriftlig til motparten.

19.          OPPSIGELSE

Partene kan si opp avtalen med en gjensidig oppsigelsesfrist på [30] dager. Ved oppsigelse skal løpende og allerede iverksatte bestillinger effektueres. 

20.          FORSIKRING

Leverandør plikter å tegne og opprettholde forsikringer for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under oppfyllelse av Kontrakten. 

Leverandør plikter å ha tilfredsstillende ulykkesforsikring, samt lovpålagte personalforsikringer for sine ansatte.

Oppdragsgiver kan kreve fremlagt dokumentasjon på forsikringsdekning og omfang av forsikringen.

21.          KONFIDENSIALITET

Leverandør og Leverandørs personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Oppdragsgiver og Tjenesten som konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører. 

Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Kontrakt, eller benytte Oppdragsgiver som referanse, uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Brudd på denne bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd.

22.          OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN

Oppdragsgiver kan overdra sine rettigheter og plikter etter Kontrakten, helt eller delvis, forutsatt at Oppdragsgiver kan godtgjøre at erververen har den økonomiske styrke som trengs for å kunne oppfylle Oppdragsgivers forpliktelser etter Kontrakten.

Leverandøren kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, del av eller interesse i den, uten Oppdragsgivers samtykke. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn.

23.          ENDRING

Dersom en av Partene etter at Kontrakten er inngått har behov for å endre kravene til Kontrakten eller vederlag, tidsplaner eller andre forutsetninger for Kontrakten på en slik måte at kontraktsforholdets karakter eller omfang blir endret, kan Parten be om en endringsavtale. Krav om endringer skal anses som et tilbud som krever den andre Partens aksept.

Endringer av Kontrakten skal være skriftlige, og de må være undertegnet av en bemyndiget representant fra hver av Partene

 

24.          LOVVALG OG VERNETING

Denne Kontrakten skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Kontrakten skal løses etter norske rettergangsregler. 

 

 

Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. 

Rett verneting er Oppdragsgivers verneting.